previous pauseresume next

آزمون توانمندی کارکنان بیمارستان

آزمون توانمندی کارکنان بیمارستان جهت کلیه رده های شغلی اعم از بالبینی و غیر بالینی و پاراکلینیک از تاریخ ۸/۱۲/۹۴ لغایت ۱۲/۱۲/۹۴ توسط واحد آموزش بیمارستان در سالن اجتماعات برگزار شد ضمنا به اطلاع آندسته از همکارانی که در تاریخ های اعلام شده در آزمون مذکور حضور نیافتند میرساند روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ مجددا این آزمون رای کلیه همکاران بالینی و پاراکلینیک ساعت ۸ صبح د سالن اجتماعات برگزار می گردد. عدم حضور در تاریخ فوق العاده اعلام شده با اخطار کتبی و درج در پرونده همراه می باشد