previous pauseresume next

اهداء عضو ،اهداء زندگی

در این مراسم آقای دکتر کاشفی مهمان ویژه این برنامه سخنرانی کردند و در پایان از خانواده های اهدا کننده عضور تقدیر بعمل آمد