previous pauseresume next

بازدید نوروزی

بازدید نوروزی تیم معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور آقای دکتر شتابی، آقای دکتر اطمینانی، آقای دکتر شیرانی و هیئت همراه و همچنین با حضور نماینده محترم شهرستان جناب آقای حاجی از این مرکز