previous pauseresume next

برگزاری مانورزلزله ، تخلیه و اطفاء حریق در راستای آمادگی بیمارستان در مقابله با حوادٍث و بلایا

در این مانور طبق سناریو طراحی شده در یکی از بخشهای بیمارستان ،بعد از اطفاء حریق، بیمارنماها توسط نیروهای هلال اهمروآتش نشانی تخلیه و سپس توسط نیروهای بیمارستان تریاژو سپس توسط بیمارستان صحرایی تحت مداوای اولیه قرار گرفتند.سپس توسط آمبولانسهای اورژانس شهر بیمارنماها به دیگر مراکز درمانی اعزام شدند، درخاتمه جلسه ای با حضور مسولین  و سازمان های درگیر جهت ارزیابی مانور و تحلیل نقاط قوت و ضعف برگزار گردید.