previous pauseresume next

برگزاری کمیته بیماریهای واگیردار با حضور ریاست بیمارستان

برگزاری کمیته بیماریهای واگیر دار با حضور ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر حقانی فر ومسئولین شبکه بهداشت ودرمان شاهین شهر

روز مهندس گرامی باد

۵ اسفند ماه روز مهندس گرامی باد

بازدید وزیر محترم بهداشت از بیمارستان گلدیس به روایت تصویر

گزارش تصویری وزیر بهداشت از مرکز مورخ ۳ بهمن ماه 

بازدید وزیر محترم بهداشت وریاست دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین

بازدی وزیر محترم بهداشت به همراه ریاست ومعاونین دانشگاه علوم پزشکی ازبیمازستان گلدیس مورخ ۳ اسفند ماه

هفته ملی سلامت مردان گرامی باد

هفته ملی سلامت مردان ایرانی گرامی باد

برگزاری جلسه با حضور مسولین درمانگاه تامین اجتماعی وکانون بازنشستگی شاهین شهر

برگزاری جلسه با حضور مسولین درمانگاه تامین اجتماعی وکانون بازنشستگی شاهین شهر با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر حقانی فرومدیریت جناب آقای مختارزاده

جلسه هم اندیشی ریاست بیمارستان با حضور مدیران اجرایی جهت خدمت رسانی در ایام نوروز

جلسه هم اندیشی ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر حقانی فر با مدیران اجرایی وسوپروایزرهای مرکز جهت خدمت رسانی در ایامنوروز

برگزاری جلسه با پزشکان ومسولین بخش دیالیز جهت خدمت رسانی هرچه بهتر در ایام نوروز به بیماران دیالیزی با حضور ریاست

برگزاری جلسه با حضور ریاست بیمارستان با پزشکان ومسولین بخش دیالیز جهت بررسی مشکلات وخدمت رسانی هرچه بهتر برای بیماران در ایام نوروز

برگزاری کمیته ایمنی با حضور مدیریت بیمارستان جناب آقای مختارزاده

برگزاری کمیته ایمنی با حضور مدیریت بیمارستان جناب آقای مختارزاده ومسولین بخش ها مورخ ۲۴ بهمن ماه

حضور پرسنل مرکز در راهپیمایی ۲۲بهمن

حضور پرسنل مرکز در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان گلدیس RSS