previous pauseresume next

اخبار

اولین کمیته بهبود کیفیت در سال ۹۳

اول

اولین جلسه کمیته بهبود کیفیت  در سال ۹۳ با حضور مسئولین واحدها  در بیمارستان گلدیس برگزار شد  و مصوبات آن جهت اجرا ابلاغ گردید .

بازدید دکتر جهانگرد از این مرکز

بازدید جناب آقای دکتر جهانگرد مسئول بهره وری دانشگاه از بیمارستان گلدیس

سال نو

مدیریت و پرسنل بیمارستان سال خوب و خوشی را برای شما آرزو می کنند

اشتراک در اخبار